İlan karşılaştırması yapabilmeniz için en az 2 adet ilan seçmeniz gerekmektedir.


Kapat

TAPU SÖZLÜĞÜ

TAPU SÖZLÜĞÜ

TAPU SÖZLÜĞÜ :

 

AKİT : Tarafların karşılıklı beyanların alındığı resmi senet tanzimine tabi işlemine denir.

ALTYAPI: Su, elektrik, kanalizasyon, yol gibi tesislerin tümüne verilen ad.

ANAHTAR TESLİMİ : Bir yapının tüm gereç ve isçiliğinin yüklenici tarafından karşılanıp, bütünüyle bitirilmis olarak mal sahibine teslim edilmesini öngören sözlesme şekli.

AKAR : Kiraya verilerek gelir sağlayan mülk.

ALTYAPI : Mesken, is veya diğer amaçlı kullanılan bina ve bölgeleri destekleyen kanalizasyon, yol, elektrik, su, gaz, telekomünikasyon ve arıtımdan olusan yapı bütünüdür.

ARSA:Belediye ve mücavir alan sınırları veya köy yerleşik alanlarında yapılan planlarla iskân (yapılaşma) sahası olarak ayrılmış yerlerde bulunan arazi parçalarına arsa denir.

AYNİ HAKLAR : Kişilerin eşya üzerinde doğrudan doğruya hâkimiyetini sağlayan ve bu nedenle herkese karşı ileri sürülebilen haklardır.

ARAZİ : Sınırları yeterli vasıtalarla belirlenmiş, yatay ve düşey sınırları bulunan zemin parçasıdır.

BAĞIMSIZ BÖLÜM : Bir yapının Kat Mülkiyeti Yasası hükümlerine göre bağımsız mülkiyete konu olan bölümlerden her biri.

BAHÇEKENT : Saglık ve konfor koşullarına uygun bir yaşam sağlamak amacıyla tasarlanmıs, tarıma ayrılmış bir toprak parçasıyla çevrili uydu kent.

BALKON : Bir binanin üst katlarından dışarıya doğru çıkmıs önü ve yanları korkulukla çevrili yer.

BEYAN : Üçüncü kişileri aydınlatmak, bilgilendirmek ve özellikle uyarmak amacıyla tapu kütüğündeki özel sütununa islenen taşınmazın hukuki durum ve akibetini gösteren belirtmelerdir.

BANLİYÖ : Büyük bir kentin yakin çevresinde bulunan yerleşim birimi.

CEBRİ İCRA : Yerine getirilmeyen veya ödenmeyen bir borcun icra müdürlüğü aracılgı ile tahsili.

CEBRİ SATIŞ : Üzerinde haciz veya ipotek kaydı bulunan borçluya ait taşınmaz malin borcu tahsil amacıyla icra müdürlüğü veya alacaklı kamu idaresi kanalıyla satılarak, ihale alıcısı adına tescili işlemidir.

CEPHE : Bir binanin yüzlerinden her biri, özellikle ön yüz.

CİNS TAHSİSİ : Tapu kütüğünde kayıtli bir taşınmazi niteliğinin değiştirerek, bir baska nitelikteki tapu kütüğünde tescil edilmesine denir.

CİNS DEĞİŞİKLİĞİ : Bir taşınmazın cinsinin yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale, bağ, bahçe ve benzeri iken arsa ve arazi, arsa ve arazi veya yapılı iken bağ, bahçe ve benzeri duruma dönüştürmek için paftasında ve tapu sicilinde yapılan işlemdir.

DAİRE : Yapılarda aynı çatı altında birden fazla yapılan bölümlerden her birine denir.

DEVRE MÜLK : Belirli devrelerde kişilerce kullanılarak belirli zaman içinde diğer halk sahiplerine devredilen mekâna denir.

DÖNÜM : Eni ve boyu kırkar arşın olan eski bir yer ölçüsü, yaklaşık 1000 m2.

DUBLEKS : İki katlı, ikinci katina içten merdivenle çıkılan konut.

EKSPERTİZ : Bir arsaya veya yapıya belli ölçütlere göre değer biçme işi.

EMLAK : Mülk ve maldan oluşan emlak kelimesi ev, arsa, bağ, bahçe, tarla ve arazi gibi taşınmayan malların orta adına denir.

EMLAK BEYANI : Şahıs, kurum ve kuruşlarca sahibi olduklarını ispatlayarak bulundukları bölgedeki bağlı oldukları belediyelere makbuz karşılığı verilen belgeye denir.

EMSAL : Bir yapı veya konutun satış ya da kira bedelinin, benzerleriyle karşılaştırılmasıdır.

FERAG : Sahiplik hakkını baskasına devredip iliski kesme; bu is için tapuda yapılan resmi işlem. 

FRANSIZ BALKONU : Döşemeye değin inen ve kapı gibi açılan, önü korkuluklu pencere.

FERAGAT : Bir haktan bedelli veya bedelsiz vazgeçme.

GABARİ : Yapılacak bir binanın belediyece öngörülen azami yüksekliği.

GAYRİMENKUL : Arazi, arsa, bağımsız bölüm gibi bir yerden bir yere taşınamayan, yerinde sabit duran şeylerdir. Bu nedenle taşınmaz mal da denmektedir.

GECEKONDU : Hazine arazileri üzerinde izinsiz ve yetkisizce çok kısa sürede yapılan derme çatma kaçak yapılara denir.

GİYDİRME CEPHE : Çok katlı bir yapıda, dösemelerin önünden geçerek devam eden, bunlara veya kolonlara asılan, tasıyıcı olamayan, çogu camlı dış duvar.

GÖTÜRÜ: Bir yapı işinin baştan kararlastırılan sabit bir tutar karşılığında bir yükleniciye yaptırılması ilkesine dayanan sözlesme türü.

HACİZ : a) Bir alacağın ödenmesi için borçlunun parasına,malınaveya aylığına icra dairesi tarafından el konulmasına denir.

 

b)İhtilaflı işlerden doğan pürüzün çözümü için konulan şerhe denir.

HARİTA : Coğrafya olgularının dagılımını bir plan üzerinde gösteren ölçekli çizimdir.

HİSSELİ TAPU : Birden fazla kişinin sahip oldugu belgeye denir.

HİSSE : Bir taşınmaz malın tam mülkiyetinin bir kısmına karşılık gelen paydır. Müsterek ve iştirak halinde mülkiyette maliklerden her biri taşınmaz malın bir miktar hissesine sahiptir.

HİSSE TEVHİDİ : Bir taşınmaz malda hissesi olan bir kimsenin aynı taşınmaz üzerinde yeni bir hisse iktisap etmesi halinde önceki hisseyle sonra alınan hissenin birleştirilerek tapu kütüğüne tescil edilmesi demektir.

İFRAZ : Tapu kütüğünde kayıtlı bir taşınmazın birden fazla parsel haline getirilmesidir.

İMAR AFFI : Kaçak yapıların ya da imar kurallarına uygun yapılara kaçak eklenmis bölümlerin aklanması.

İPOTEK : Alacaktan kalan kısmı için konan şerhe denir.

İRTİFAK HAKKI : İki emlaktan diğerine geçis hakkı tesisine denir.

İFRAZ : Tapu kütüğünde kayıtlı bir taşınmazın birden fazla parsel haline getirilmesidir.

İNTİFA HAKKI : Emlakın iradından faydalanma hakkına denir.

İPOTEK : Temin edilen bir kredi veya doğması muhtemel bir borca güvence olarak bir gayrimenkul gösterilmesi halinde borç miktarı kadar alacağın, varsa faizi ile beraber taşınmazın tapu kütüğünün ilgili sütununa tescili işlemidir.

İLAM : Mahkeme kararı demektir.

İŞTİRAKIN FESHİ : Miras veya diğer sebeplerle olusan iştirak halinde mülkiyetin sona erdirilerek, hissedarlık (müsterek mülkiyet) esasına geçilmesi işlemidir.

KADASTRO : Her çesit arazi ve mülklerin, alanını, sınırlarını ve degerlerini belirtip plana bağlama işi.

KAT İRTİFAKI :Bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak ve yapılmakta olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri için, o arsanın maliki veya ortak malikleri tarafından, Kat, Mülkiyeti Konunu'na göre kurulan irtifak hakkıdır.

KAGİR : Betonarme, ahşap veya kerpiç olmayan demektir.

KAT KARŞILIĞI ANLAŞMASI : Taraflar arasında şekil, biçim adet (yüzde ) karşılığı bedel ödemeksizin Tapu Sicil Müdürlüğü'nce senet altına temlik şeklidir.

KOORDİNELİ ÇAP : Kadastro pafta üzerinde ilgili parselin koordinatlarının bulunduğu vesikaya denir.

KAT MALİKİ : Kat mülkiyeti hakkına sahip özel ya da tüzel kişi.

KAT MÜLKİYETİ : Bir ya da daha çok kişinin, bir yapının belirli bir bölümüne sahip olabilmesi.

KÜTÜK : Arazi, bağımsız bölüm, müstakil ve daimi irtifaklar ile bunların üzerinde kurulabilen hakların yazıldığı büyük boy defterlere kütük denir.

KROKİ : Bir bölgenin veya parselin üzerindeki yapı ve tesisleri de gösterecek sekilde bir altlığa yaklaşık biçimde çizimi.

LEBİDERYA : Kesintisiz deniz manzaralı daire.Kategoriler
0532 136 81 34

emlakhizmeti.com, Tüm Hakları Saklıdır.

tr.flatfy.com
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir
Whatsapp